• pl
 • LIDERZY I LIDERKI

  Liderzy i liderki

  Siłą programu jest zróżnicowanie uczestników i uczestniczek. Sprawdź, gdzie działają, kim są, a przede wszystkim co robią Zieloni Liderzy. Możesz też filtrować zespoły wybierając jedną ze ścieżek programu:

  • WODA czyli lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy
  • ODPADY czyli zrównoważona gospodarka odpadami
  • POWIETRZE czyli poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych
  • Ścieżka

  • Wielkość gminy

  • Edycja

  Chrzanów

  Cieszyn

  Luboń

  Łomianki

  Młode Dęby

  Polkowice

  Rydułtowy

  Skawina

  Starogard Gdański

  Szydłowiec

  Zakopane

  Zawiercie

  Zielony Heimat

  Chrzanów,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Woda
  więcej
  Chrzanów
  20-50 tys. mieszkańców, Woda
  Zespół (od lewej): Jolanta Zubik, Aneta Nowak, fot. Tomasz Kaczor
  Skład zespołu

  Jolanta Zubik – zastępczyni burmistrza

  Aneta Nowak – dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalnej

  Wyzwania

  Po zamknięciu kopalni w Chrzanowie, rozpoczął się proces podnoszenia się wód gruntowych, stwarzając zagrożenia związane z podtopieniami. W gminie zostały przeprowadzone prace odwadniające, stabilizujące poziom wody, chroniące infrastrukturę. Szczególnie duże zmiany zaszły w Kamieniołomie Skała i Dolinie Trzech Stawów, gdzie pojawiło się otwarte lustro wody. Urząd Miasta za cel postawił sobie rewitalizację tych terenów, tak, aby połączyć w nich wartości przyrodnicze z edukacyjnymi i rekreacyjnymi.

  Osiągnięte efekty

  Przed przystąpieniem do programu Urząd Miasta nawiązał współpracę z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą, z którą opracował koncepcję zagospodarowania wskazanych obszarów zgodnie z ekspertyzą geologiczno-hydrologiczną.

  Udział w programie pozwolił rozwinąć wypracowaną koncepcję. Prace nad jej wdrożeniem zostały wstrzymane do chwili uruchomienia funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej, równocześnie weryfikowana jest możliwość przeprowadzenia części prac w ramach środków własnych gminy.

  To były bardzo merytoryczne spotkania, bo nie rozmawialiśmy tylko o wodzie, ale na przykład rozmawialiśmy o powietrzu, i o odpadach. Rozmawialiśmy z burmistrzami o wyłączaniu świateł ulicznych, jak reagują mieszkańcy, w jaki sposób to robimy. (…) Wiele rzeczy się dowiedziałam nowych, wiele rzeczy można było zrobić, nie tych, z którymi przyszłam. Moje koleżanki z innych gmin zrobiły fajniej, lepiej, nie wpadłabym na ten pomysł, że można w ten sposób pewne rzeczy robić.

  Jolanta Zubik

  Cieszyn,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Woda
  więcej
  Cieszyn
  20-50 tys. mieszkańców, Woda
  Zespół z Cieszyna na pierwszym zjeździe programu, fot. Tomasz Kaczor
  Skład zespołu

  Przemysław Major – zastępca burmistrza

  Stanisław Kawecki – sekretarz miasta

  Aleksander Dorda – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  Wyzwania

  Władze Cieszyna od kilku lat realizują działania na rzecz adaptacji miasta do zmiany klimatu. Do programu zgłosili się, aby wypracować koncepcję gospodarowania wodami opadowymi w budynkach komunalnych, które w Cieszynie w dużej części objęte są ochroną konserwatorską. Za cel przyjęli sobie stworzenie systemu zachęt do wdrażania rozwiązań BZI przez mieszkańców oraz wypracowanie na przykładzie komunalnych nieruchomości (budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej) wzorcowych rozwiązań gospodarowania wodami opadowymi.

  Osiągnięte efekty

  Najważniejszą refleksją wyniesioną z programu było odkrycie, że w dotychczasowe działania Cieszyn nie dość mocno włączał interesariuszy, tak aby rozumieli sens i czuli się współodpowiedzialni za adaptację miasta do zmiany klimatu. Dlatego grupa zaplanowała warsztaty dla zarządców nieruchomości komunalnych, przeprowadzenie audytów wybranych budynków oraz opracowanie i wdrożenie systemu zachęt finansowych.
  Zaplanowane są także działania edukacyjne, nie tylko dla zarządców budynków, ale także dla mieszkańców. Planowane są konsultacje publiczne dotyczące wprowadzania zachęt finansowych (dotacje celowe z budżetu miasta, ulgi podatkowe, zielony budżet obywatelski) dofinansowania błękitno-zielonej infrastruktury oraz spotkania warsztatowe dla urzędników. Na każdym etapie prowadzone będą także działania informacyjne, promocyjne oraz edukacyjne.
  W efekcie tych działań do 2028 r. co najmniej 50% komunalnych budynków użyteczności publicznej oraz co najmniej 25% komunalnych budynków mieszkalnych powinno zostać wyposażonych w urządzenia błękitno-zielonej infrastruktury umożliwiającej retencjonowanie wód opadowych i roztopowych (lub spowalniające ich odpływ).

  Doradztwo

  W ramach doradztwa pracownicy urzędu oraz jednostek miejskich uczestniczyli w warsztatach projektowych dotyczacych wprowadzenia rozwiązań BZI przy wybranych budynkach w Cieszynie. Celem warsztatów było pokazanie możliwości zastosowania różnych rozwiązań BZI przy obiektach i na nieruchomościach komunalnych oraz wypracowanie założeń do wprowadzenia rozwiązań BZI przy wybranych budynkach w Cieszynie.

  Wizyta studyjna

  Zespół w czasie wizyty w Gdańsku poznał przykłady włączenia rozwiązań BZI w budowę i przebudowę dróg. Zdjęcia i zebrane materiały dały jego członkom argumenty pomocne w czasie prowadzenia rozmów z projektantami niechętnymi stosowaniu rozwiązań zwiększających retencję wody. Dzięki temu wraz z jednostką odpowiedzialna za utrzymanie dróg prowadzą ponowną rewizję aktualnie prowadzonych inwestycji.

  “Zielony Lider” pozwolił nam… (…) Zderzyć się z innymi samorządami, z innymi osobami, które mają może takie jak my doświadczenie albo może ciut większe, bądź ciut mniejsze i popatrzeć, na ile te wszystkie nasze plany, pomysły, programy strategiczne, dokumenty, strategie sektorowe możemy realizować, ale też jak to komunikować do mieszkańców, włączać mieszkańców w cały ten proces.

  Przemysław Major

  Luboń,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Woda
  więcej
  Luboń
  20-50 tys. mieszkańców, Woda
  Zespół z Lubonia na pierwszym zjeździe programu, fot. Tomasz Kaczor
  Skład zespołu

  Karolina Szerlot – Główny specjalista ds. terenów zieleni w Wydziale Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Luboń

  Emilia Bryś – Główny specjalista Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Luboń

  Małgorzata Machalska – Burmistrz Miasta Lubonia

  Wyzwania

  Miasto zmaga się z problemem obniżania się poziomu wód gruntowych i okresowymi suszami. Luboń, wchodzący w skład aglomeracji poznańskiej, już teraz jest bardzo gęsto zaludniony, a liczba mieszkańców stale rośnie. Rozwój budownictwa mieszkaniowego odbywa się dynamicznie, a powierzchnie biologicznie czynne systematycznie kurczą się. Zapisy w MPZP sprzyjają intensywnej urbanizacji. Jednym z pomysłów miasta jest inwestowanie w błękitno-zieloną infrastrukturę.

  Osiągnięte efekty

  Działania zespołu w programie skoncentrowały się na zaprojektowaniu zieleni na obszarze wokół nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego z włączeniem mieszkańców w proces decyzyjny. W efekcie konsultacji, obejmujących m.in. spacery badawcze, ma powstać plan zagospodarowania terenu. Na działania partycypacyjne zespół pozyskał dotację w wysokości 5000 zł z WFOŚiGW. Zespół zaplanował również działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, w tym: wprowadzenie strefowania koszenia, zakładanie na terenach publicznych niecek, ogrodów deszczowych, łąk kwietnych w pasach drogowych. Inwestycjom w infrastrukturę towarzyszyć mają działania edukacyjne, ukierunkowane na promowanie wśród mieszkańców rozwiązań BZI. Na terenie urzędu ma powstać modelowy ogród deszczowy i zbiornik na deszczówkę.

  Doradztwo

  W ramach doradztwa eskspertki Fundacji Sendzimira pomogły zespołowi zaplanować proces włączania mieszkańców w zagospodarowanie zielenią terenów wokół zbiornika retencyjnego. Będą również wspierać zespół w realizacji tych działań.
  Wizyta studyjna
  Zespół wyjechał na wizytę studyjną do Londynu, podczas której poznał stosowane tam zielone rozwiązania, obejmujące między innymi ogrody deszczowe, ogrody społeczne oraz przerywane krawężniki w pasach drogowych.

  Wizyta studyjna

  Zespół wyjechał na wizytę studyjną do Londynu, podczas której poznał stosowane tam zielone rozwiązania, obejmujące między innymi ogrody deszczowe, ogrody społeczne oraz przerywane krawężniki w pasach drogowych.

  Bardzo dużo grup wiedziało, z jakim problemem przyjeżdża, ale nie wiedziało, jak go ugryźć. My tak samo – wiedzieliśmy, że mamy problem z retencją, że tej wody mamy mało, że chcemy zrobić te ogrody deszczowe, ale nie wiedzieliśmy gdzie, nie wiedzieliśmy jak. I to było bardzo fajne w „Zielonym Liderze”, że dziewczyny odkrywały przy każdym zjeździe kolejną kartę i to był kolejny krok ku temu, że nam się to wszystko zaczęło układać jak układanka.

  Karolina Szerlot

  Łomianki,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Woda
  więcej
  Łomianki
  20-50 tys. mieszkańców, Woda
  Zespół (od lewej): Aleksandra Jankowska, Agnieszka Gawron-Smater, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Aleksandra Jankowska – kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych
  Artur Gajowniczek – sekretarz gminy
  Agnieszka Gawron-Smater – radna gminy

  Wyzwania

  Przepływająca przez Łomianki Struga Dziekanowska – starorzecze Wisły – biegnie w dużej mierze przez działki prywatne (95%), na których właściciele mają oczka wodne, spiętrzenia, spuszczają ścieki. Obecnie są miejsca, w których w strudze nie ma wody lub jest tylko okresowo, a cenny przyrodniczo teren Strugi zaczął obumierać. Aby zatrzymać ten proces, członkowie zespołu podjęli się wyzwania rewitalizacji Strugi.

  Osiągnięte efekty

  Udział w programie pozwolił doprecyzować i urealnić zamierzenia zespołu. Opracowany plan działań obejmuje: 

  • utworzenie w 2021 r. spółki wodnej, odpowiedzialnej za coroczne utrzymanie Strugi Dziekanowskiej;
  • wpisanie rewitalizacji strugi do wieloletniej prognozy finansowej gminy na podstawie koncepcji zagospodarowania Strugi na całej długości, które już jest zamówiona;
  • projekty nowych terenów zieleni wokół strugi (parki linearne);
  • wykupy gruntów (w budżecie gminy w tym i kolejnych latach przeznaczono na ten cel po 0,5 mln zł).

  Jako że Struga przepływa przez tereny prywatne, istotnym czynnikiem sukcesu jest przekonanie mieszkanek i mieszkańców do zasadności prowadzonych działań. Dlatego też gmina z pomocą Fundacji REC Polska rozwija dialog oraz działania edukacyjne, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat Strugi oraz konieczności dbałości o nią.

  W 2022 r. Łomianki przyjęły miejski plan adaptacji do zmian klimatu, ugruntowujący w gminie działania z obszaru błękitno-zielonej infrastruktury.

  Doradztwo

  W ramach doradztwa zespół:

  • skorzystał z ekspertyzy dr Iwony Wagner w pracy nad miejskim planem adaptacji do zmian klimatu;
  • uczestniczył w wizycie studyjnej w Łodzi, gdzie poznawał proces renaturalizacji rzeki Sokołówki.
  Wizyta studyjna

  We wrześniu 2021 roku zespół z Łomianek, wraz z trzema innymi zespołami ze ścieżki BZI, odwiedził Berlin. O tym, czym się tam zainspirowali warto przeczytać w relacji z tej wizyty.

  Żeśmy przyszli do Zielonego Lidera z marzeniami, wyobrażeniami. Ale w trakcie prac (…) zaczęliśmy mierzyć siły na zamiary. (…) ta szkoła Zielonego Lidera nam uświadomiła to, że nie zawsze da się zrobić to, co by się chciało zrobić, bo jest to po prostu niewykonalne. Stworzenie takiego planu pozwoliło nam uporządkować pracę w czasie.

  Aleksandra Jankowska

  Młode Dęby,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Woda
  więcej
  Młode Dęby
  20-50 tys. mieszkańców, Woda
  Część zespołu Młode Dęby na pierwszym zjeździe programu, fot. Tomasz Kaczor
  Skład zespołu

  Agnieszka Ziółkowska – liderka organizacji „Młode Dęby”, od 2024 wójt gminy Dąbrowa

  Mariusz Samulski – członek stowarzyszenia Młode Dęby, od 2024 radny gminy Dąbrowa

  Jacek Piskorski – leśnik z Nadleśnictwa Gołąbki, lokalny aktywista środowiskowy, od 2024 radny gminy Dąbrowa

  Wyzwania

  Gmina Dąbrowa leży na terenach o najmniejszej sumie opadów w Polsce, co przekłada się na narastający problem suszy. Z inicjatywy jednego z członków zespołu na terenie gminy zrealizowana została unikalna w skali kraju inwestycja zasilania lasów wodą odzyskaną z kopalni wapienia funkcjonującej na terenie gminy. Wyzwaniem dla zespołu stało się przekierowanie tej wody również na tereny rolne (poprzez istniejącą sieć melioracji) oraz do dwóch zbiorników wodnych, co wymaga przekonanie lokalnych władz i rolników do tych inwestycji.

  Osiągnięte efekty

  Zespół postanowił skupić się na problemie niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. Zbudowanie społecznego poparcia dla projektu zasilenia w wodę terenów gminnych jest pierwszym krokiem w jego realizacji. Zespół chce także zmieniać indywidualne nawyki mieszkańców w zakresie gospodarowania wodą na bardziej ekologiczne. Celem zespołu jest „edukacja ekologiczna i informowanie mieszkańców Gminy Dąbrowa o znaczeniu zasobów wodnych oraz wpływie ich zachowania na jakość i ilość dostępnej wody.” By zrealizować cel członkowie zespołu zaplanowali zakup około 50 zbiorników retencyjnych do rozdystrybuowania wśród mieszkańców gminy oraz promocję montażu zbiorników na wodę w ramach kampanii edukacyjnej. Działania te mają poprzedzać właściwy projekt – rozprowadzenie wody z kopalni wapienia na teren całej gminy. Osiągnięciu sukcesu może sprzyjać fakt, że w 2024 r. Agnieszka Ziółkowsk wybrana została na wójta, a pozostali członkowie zespołu weszli do rady gminy.

  Doradztwo

  W ramach doradztwa ekspertka programu poprowadzi (w 2024 roku) spotkanie informacyjno-konsultacyjne z lokalnymi rolnikami.

  Mamy dużo cennych kontaktów z ludźmi z całej Polski. Mamy założoną taką naszą grupę. I ona jest po prostu świetna. Potrafimy to wyważyć, kiedy potrzebujemy jakiegoś takiego wsparcia merytorycznego, a kiedy po prostu potrzebujemy pogadać sobie o tematach zupełnie niezwiązanych z tym działaniem ekologicznym. Dla mnie ta grupa jest bardzo cenna. Dla mnie mega, mega wartość dodana do projektu.

  Agnieszka Ziółkowska

  Polkowice,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Woda
  więcej
  Polkowice
  20-50 tys. mieszkańców, Woda
  Zespół (od lewej): Justyna Gleba-Kajak, Małgorzata Kalus-Chiżyńska, Ewa Kowalik, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Małgorzata Kalus-Chiżyńska – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich 

  Ewa Kowalik – zastępca burmistrza

  Justyna Gleba-Kajak – kierowniczka Działu Organizacji Imprez i Edukacji w Centrum Kultury

  Wyzwania

  W nowo powstałej części Polkowic, w efekcie uszczelniania nawierzchni, od lat istotny problem stanowi zagospodarowanie wód deszczowych. W okresach wzmożonych opadów bądź wiosennych roztopów dochodzi do podtapiania domów położonych u podnóży wzniesień. Z kolei na działkach położonych na wzniesieniach powraca problem suszy. Zespół wziął udział w programie, aby pozyskać wiedzę i umiejętności dotyczące sposobów racjonalnego gospodarowania wodą opadową i przeciwdziałać tym zjawiskom.

  Osiągnięte efekty

  We współpracy ze społecznością lokalną w październiku 2022 r. wybudowany został ogród deszczowy przed budynkiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Ogród, poza oczywistą funkcją retencyjną, ma stać się wzorem do naśladowania. Budowa ogrodu stanowiła oś, wokół której zrealizowano dodatkowe spotkania i warsztaty edukacyjne dla mieszkańców. W działaniach wzięło kilkadziesiąt osób, w ich  efekcie wzrosło zainteresowanie małą retencją wśród mieszkańców, którzy dopytują urzędników o możliwe rozwiązania dla siebie, są żywo zainteresowani pozyskiwaniem dofinansowań z programu rządowego Moja Woda.

  Zespół planuje stworzyć własnym sumptem ( w oparciu o istniejące katalogi) zbiór dobrych praktyk w obszarze gospodarowania wodą. Już teraz wykonywane są pierwsze czynności związane z analizą porównawczą dostępnych w sieci analogicznych opracowań stworzonych przez inne gminy.

  Zaplanowano podniesienie kompetencji technologicznych oraz świadomości ekologicznej pracowników urzędu oraz wsparcie ich w efektywnej komunikacji z mieszkańcami. W 2023 r. przeprowadzony zostanie cykl szkoleń dedykowanych pracownikom Wydziału Komunalnego, Wydziału Inwestycyjno-Remontowego, Wydziału Planowania Przestrzennego i Wydziału Ochrony Środowiska.

  W urzędzie miasta wprowadzone zostały zmiany pozwalające na ograniczenie zużycia papieru (drukowanie w mniejszym formacie, paski przypominające o oszczędzaniu papieru w mailach) oraz ograniczenie zużycia wody (używanie zmywarek, etc). Nowe zasady zostały sformalizowane w ramach zarządzenia wydanego przez burmistrza.

  Doradztwo

  W ramach doradztwa zespół:

  • skorzystał z dofinansowania udziału w konferencji poświęconej tematyce zarządzania wodami opadowymi,
  • otrzymał projekt ogrodu deszczowego oraz warsztaty towarzyszące jego budowie.
  Wizyta studyjna

  Zespół odwiedzić Bydgoszcz, gdzie uzyskał sporą dawkę wiedzy i informacji o sprawdzonych rozwiązaniach na temat zagospodarowania wód deszczowych. Omawiał kompleksowe podejście do zagospodarowania wód deszczowych na terenie miasta, rozwiązania prawne i techniczne, sprawdzone rozwiązania, koszty, problemy napotkane podczas realizacji i sposoby ich rozwiązania.

  Program „Zielony Lider” to jest spotkanie różnych osób, które chcą działać na rzecz ochrony środowiska. Mogą wymienić się doświadczeniami, uzyskać wiedzę, którą później u siebie zastosują, spotkać ciekawych ludzi, którzy dzielą się tym, co sami wypracowali i to w różnych dziedzinach. Wartością dodaną, której się nie spodziewałam, są szkoleni.

  Małgorzata Kalus-Chiżyńska

  Rydułtowy,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Odpady
  więcej
  Rydułtowy
  20-50 tys. mieszkańców, Odpady
  Zespół (od lewej): Mariola Bolisęga, Mateusz Domagała, Sylwia Jendrysik, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Mariola Bolisęga — zastępczyni burmistrza

  Sylwia Jendrysik — kierowniczka Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

  Mateusz Domagała – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

  Wyzwania

  W mieście Rydułtowy aż połowę z odbieranych odpadów stanowi frakcja zmieszana. Problemy z odpowiednią segregacją są szczególnie duże w zabudowie wielolokalowej. Zespół zgłosił się do programu, żeby znaleźć skuteczne rozwiązania dla tego problemu.

  Osiągnięte efekty

  Zespół opracował kompletny plan działań koncentrujący się wokół trzech celów:

  • zwiększenie świadomości i motywacji mieszkańców do prawidłowej segregacji poprzez przeprowadzenie ankiety diagnozującej problemy i potrzeby mieszkańców, kampanię edukacyjno-informacyjne, konkursy i lekcje tematyczne dla uczniów;
  • włączenie mieszkańców i kluczowych interesariuszy w rozwiązywanie problemu zarządzania odpadami poprzez utworzenie Zielonej Rady Rozwoju, organizowanie spotkań z zarządcami zabudowy wielolokalowej oraz zaangażowanie w dyskusję nad problemem młodzieży z lokalnego klubu młodzieżowego;
  • ograniczenie ilości odpadów poprzez utworzenie kompostowników w przestrzeni publicznej, sfinansowanie kompostowników dla mieszkańców, podwyższenie ulgi za kompostowanie oraz wznowienie działania punktu wymiany PSZOK.

  W 2022 roku zespół:

  • przeprowadził ankietę wśród mieszkańców diagnozującą ich trudności oraz oczekiwania związane z segregacją odpadów.
  • stworzył zakładkę na stronie internetowej urzędu, gdzie zamieszczane są porady i reguły dotyczące segregacji odpadów,
  • zorganizował warsztat dla lokalnej społeczności, na którym omawiano tematy środowiskowe i rozwiązania służące ograniczeniu odpadów.

  Pod wpływem udziału w programie członkowie zespołu zrozumieli, że urząd powinien stanowić dobry przykład w stosowaniu zrównoważonych praktyk, co zbudowało motywację do wprowadzania także tu ekologicznych praktyk. Zmiany rozpoczęto od segregacji odpadów. 

  Doradztwo

  W ramach doradztwa zespół skorzystał ze wsparcia ekspertek z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, która poprowadziła dla mieszkańców warsztaty. Ich celem było zainspirowanie i zaprojektowanie działań sprzyjających ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów.

  Wizyta studyjna

  Mieliśmy wizytę na terenie Polski, gdzie poznaliśmy różne sposoby zarządzania odpadami w innych gminach. I to też nam dało do myślenia i zobaczyliśmy, że w tych innych gminach mają zupełnie inne systemy, inaczej to się u nich sprawdza.

  Sylwia Jędrysik

  Dla mnie  ten program to przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń, poznawania dobrych praktyk i szukania rozwiązań. Jeżeli jest ambitny samorząd bądź ambitne stowarzyszenie powinni wziąć udział w tym przedsięwzięciu.

  Mariola Bolisęga

  Jak Mariola Bolisęga ocenia program? Zobacz film:

  Skawina,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Powietrze
  więcej
  Skawina
  20-50 tys. mieszkańców, Powietrze
  Zespół (od lewej): Grzegorz Horwacik, Sabina Paciorek, Tomasz Ożóg, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Sabina Paciorek – kierowniczka Referatu Efektywności Energetycznej

  Grzegorz Horwacik – kierownik Wydziału Ochrony Powietrza 

  Tomasz Ożóg – zastępca burmistrza

  Wyzwania

  Zespół zgłosił się do programu z pomysłem na poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej poprzez lepszy monitoring zużycia energii oraz przeprowadzenia inwestycji zwiększających efektywność energetyczną. Pomysł polegał na tym, by (inaczej niż to miało miejsce wcześniej), decyzje inwestycyjne podejmować w oparciu o dane i monitorować efekty podjętych działań. Wyzwanie polegało m.in. na tym, żeby mądrze decydować o dalszych inwestycjach w budynkach, w których „najbardziej oczywiste” prace termomodernizacyjne, takie jak ocieplenie ścian czy wymiana stolarki okiennej, zostały już kiedyś wykonane.

  Osiągnięte efekty

  Dzięki pracy w mniejszych grupach pod okiem eksperta ścieżki, a także czasowi na rozmowy wewnątrz zespołu, udało się nakreślić konkretne kroki do realizacji celu. Te kroki to m.in. stworzenie zautomatyzowanego systemu monitoringu zużycia różnych rodzajów energii (elektrycznej, cieplnej) w BUP z wykorzystaniem narzędzia już wcześniej posiadanego przez gminę; rejestracja spółdzielni energetycznej; wykonanie audytów energetycznych we współpracy z osobami administrującymi poszczególnymi budynkami; wybór i realizacja optymalnych inwestycji; dalszy monitoring uzyskanych oszczędności i sposobów użytkowania budynku.

  Zmiana względem pierwotnego pomysłu polega na większym uwzględnieniu roli osób na co dzień administrujących budynkami jako ważnych dla powodzenia projektu. 

  Wszystkie elementy planu są obecnie realizowane. Zespołowi udało się zabezpieczyć w budżecie gminy środki własne w wysokości 900 tys. zł na realizację projektu w kolejnym roku. Udało się również doprowadzić do utworzenia nowego zadania budżetowego „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, które będzie wpisane w wieloletnią prognozę finansową.

  Doradztwo

  W ramach doradztwa zespół:

  • spotkał się z szefem spółdzielni energetycznej, by określi możliwości uruchomienia spółdzielni na terenie gminy,
  • wymienił doświadczeniami z urzędnikami z Rybnika,
  • skorzystał z konsultacji w sprawie inwestycji w rekuperację i pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy,
  • otrzymała wsparcie ekspertki (wykład wprowadzający) oraz facylitatorki (prowadzenie) w trakcie warsztatów dla radnych i mieszkańców dotyczących  opracowania planu adaptacji do zmian klimatu.
  Wizyta studyjna

  Zespół ze Skawiny wraz z zespołami z Izabelina i Niepołomic wybrał się do Enköping w Szwecji. O szczegółach tej wizyty można przeczytać w relacji z tej wizyty.

  Ta wymiana doświadczeń jest cenna, czasami nie ma sensu wybijać okna, jak są drzwi otwarte. Większość samorządów czy nawet organizacji pozarządowych czasami nawet nie wie, że ten problem gdzieś ktoś tam na drugim końcu Polski już rozwiązał albo ma na to fajny sposób, jak to zrobić.

  Sabina Paciorek

  Posłuchaj, jak Tomasz ocenia udział w programie:

  Starogard Gdański,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Woda
  więcej
  Starogard Gdański
  20-50 tys. mieszkańców, Woda
  Zespół (od lewej): Anna Lembicz, Marta Saj, Kamila Kwidzińska, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Anna Lembicz – członkini zarządu Stowarzyszenia Starogard 2030
  Marta Saj – członkini zarządu Stowarzyszenia Starogard 2030
  Kamila Kwidzińska – pracowniczka Wydziału Ochrony Środowiska

  Wyzwania

  Stowarzyszenie Starogard 2030 od lat prowadziło działania na rzecz bioróżnorodności w mieście. Jego członkinie przystąpiły do programu, aby poszerzyć swoją wiedzę o rozwiązania pozwalające zapobiegać powodziom natychmiastowym i przeciągającym się okresom suszy, i dzięki tej wiedzy lepiej wpływać na władze miejskie w obszarze kształtowania terenów zieleni i adaptacji do zmian klimatu.

  Osiągnięte efekty

  Dzięki zdobytej wiedzy członkinie zespołu zdobyły status ekspertek w dziedzinie pielęgnacji zieleni i lokalnej retencji, z którymi Urząd Miasta konsultuje nowe projekty (w tym drogowe) i dokumenty rozwoju lokalnego:

  • stowarzyszenie konsultowało koncepcję zagospodarowania terenu wokół nowej inwestycji, dzięki czemu deweloper zobowiązał się do przeprowadzenia nasadzeń w sąsiadującym parku zgodnie z koncepcją członkiń zespołu. Wypracowana formuła współpracy ma być powielana przez Urząd Miasta przy kolejnych inwestycjach;
  • w parku prowadzone będą dalsze prace porządkowe i inwestycyjne, w efekcie których – dzięki zastosowaniu rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury – złagodzone zostaną problemy z podtapianiem sąsiadujących ulic, a park zyska dodatkowy walor rekreacyjny; 
  • działania projektu „Podwórkowe Rewolucje” Stowarzyszenie uzupełni o pilotażowe ogrody deszczowe – jeśli ich budowa zakończy się sukcesem, miasto będzie to rozwiązanie powielać w kolejnych lokalizacjach.

  Konsekwentnie umacniany autorytet w tematach związanych z zielenią, przełożył się na duży wpływ Stowarzyszenia na różne inwestycje prowadzone przez miasto

  Wizyta studyjna

  We wrześniu 2021 roku zespół starogardzki, wraz z trzema innymi zespołami ze ścieżki BZI, odwiedził Berlin. O tym, czym się tam zainspirowali warto przeczytać w relacji z tej wizyty.

  Dla mnie to jest przede wszystkim wiedza. Zgłaszając się do tego programu właśnie na tę wiedzę, na tę część merytoryczną najbardziej liczyłam. I się nie zawiodłam. Ta wiedza daje pewność siebie, daje pewność w rozmowach z osobami decyzyjnymi.

  Anna Lembicz

   

  Szydłowiec,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Powietrze
  więcej
  Szydłowiec
  20-50 tys. mieszkańców, Powietrze
  Zespół (od lewej): Marek Koniarczyk, Wiktoria Nowocień, Piotr Warso, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Marek Koniarczyk – radny, członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  Wiktoria Nowocień – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu, przedstawicielka organizacji pozarządowych 

  Piotr Warso – członek zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Polska 2050

  Wyzwania

  Szydłowiec jest gminą, która od lat zmaga się  zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym niską emisją z domów prywatnych. Zespół powstał się na potrzebę programu, gdy lider zaprosił przedstawicieli różnych środowisk, by zjednoczyć się w walce o czyste powietrze. W momencie rozpoczęcia programu, zespół miał wiele pomysłów na działania, a za główny cel postawił sobie zmniejszenie wskaźników zanieczyszczenia powietrza o 20% do 2024 roku.

  Osiągnięte efekty

  Efektem udziału w programie była chęć dalszej współpracy i założenia stowarzyszenia „Zielona Gmina Szydłowiec”. Zespół wypracował 3-letni plan działań, który zakłada m.in.:

  • Zwiększenie terenów zielonych (dzięki budżetowi obywatelskiemu),
  • Stworzenie gminnego Alertownika do anonimowego zgłaszania nieprzepisowego palenia w piecu,
  • Uruchomienie stypendium miejskiego dla osób aktywnych w polu ekologii,
  • Dołączenie do akcji „Karny Kopciuch” wraz z uruchomieniem patroli środowiskowych,
  • Uruchomienie mobilnego ekodoradcy wspierającego mieszkańców w dbaniu o jakość powietrza,
  • Wymianę kopciuchów – co najmniej 100/rok,
  • Utrzymanie dróg gminnych ograniczające niską emisję,
  • Budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

  Zespół poszerzył swoją wiedzę w zakresie działania biogazowni, które sprawdzają się w gminach wielkości Szydłowca. Dowiedział się od innych zespołów o takich akcjach społecznych jak: “Karny Kopciuch” czy “Mobilne płuca”. Już w trakcie programu postanowił skontaktować się z Alarmem Smogowym i zamówić “Mobilne płuca” do swojej gminy.

  Lider zespołu rozpoczął starania o zabezpieczenie w budżecie gminy środków w kwocie 100 tys. zł na finansowanie wybranych działań z planu opracowanego w programie „Zielony Lider”.

  Doradztwo

  Bardzo dużo dla nas wniosło też takie indywidualne spotkanie, na którym ten nasz szeroki program mogliśmy omówić. […] Ta rozmowa nam bardzo wiele pomogła ze względu na to, że gdzieś tam dostrzegliśmy to, co w jakiś sposób możemy rozwinąć. [Oraz] to, gdzie tam, powiedzmy, mam małe szanse powodzenia.

  Marek Artur Koniarczyk

  Ten program pozwolił mi to wszystko zebrać właśnie do naszego projektu i jeszcze gdzieś poukładał mi pewną wiedzę co do tego, w jaki sposób możemy to zrobić.

  Marek Artur Koniarczyk

  Zakopane,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Powietrze
  więcej
  Zakopane
  20-50 tys. mieszkańców, Powietrze
  Zespół (od lewej): Włądysław Bętkowski, Jolanta Sitarz-Wójcicka, Tomasz Filar, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Jolanta Sitarz-Wójcicka – aktywistka Zakopiańskiego Alarmu Smogowego
  Tomasz Filar – zastępca burmistrza
  Władysław Bętkowski – przewodnik tatrzański

  Wyzwania

  Zakopane od lat mierzy się z problemem smogu. Jego główną przyczyną są wysokoemisyjne instalacje grzewcze oraz złej jakości paliwo wykorzystywane do opału. Zespół wszedł do programu z konkretnym pomysłem adresującym ten problem – rozbudową sieci geotermalnej istniejącej na terenie Podhala i podłączenie do niej mieszkańców Zakopanego.

  Osiągnięte efekty

  Zespołowi udało się połączyć ze sobą trzech aktorów: Geotermię Podhalańską, miasto Zakopane oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚIGW). Dzięki temu:

  • Geotermia potwierdziła, że rozbudowa sieci (dodanie nowych przyłączy) jest możliwe i wykazała gotowość do udziału w projekcie; 
  • uzyskano w NFŚIGW potwierdzenie dostępności funduszy na realizację projektu oraz deklarację o gotowości do jego sfinansowania;
  • do projektu dołączyły się nowe gminy (Poronin, Biały Dunajec, Bańska Niżna), dzięki czemu jego skala zwiększyła się dwukrotnie;
  • wspólnie z miastem Zakopane przygotowano projekt (opis projektu), który stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie. 

  Projekt obecnie czeka na złożenie (dane z września 2022 r.). Liderka zespołu planuje prace nad przygotowaniem planu klimatycznego dla Zakopanego. Ma on zawierać cele dla miasta związane z redukcją emisyjności (m.in. likwidację „kopciuchów”). Miasto wyraziło chęć współpracy nad planem.

  Doradztwo

  W ramach doradztwa zespół uczestniczył w warsztatach z zakresu komunikacji z mieszkańcami.

  Kończymy program Zielony Lider uzbrojeni w wiedzę, nowe umiejętności i jeszcze większy zapał do działań! To, czego się tutaj nauczyliśmy, to nie teoria. To broń! 🙂

  Jolanta Sitarz-Wójcicka

  Co Władek i Jola sądzą o programie? Zobacz film:

  Zawiercie,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Woda
  więcej
  Zawiercie
  20-50 tys. mieszkańców, Woda
  Zespół (od lewej): Łukasz Konarski, Katarzyna Napieracz, Dominik Janus, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Łukasz Konarski – prezydent

  Dominik Janus – radny 

  Katarzyna Napieracz – kierowniczka Referatu Rewitalizacji

  Wyzwania

  Rozwój zabudowy jednorodzinnej na terenach porolnych oraz zasypywanie lub grodzenie rowów retencyjnych przez właścicieli działek, prowadzi w Zawierciu do okresowych podtopień i podmakania piwnic. Mieszkańcy nie chcą współpracować przy odtworzeniu rowów, równocześnie kwestionują wydane przez urząd pozwolenia budowlane. Udział w programie miał pomóc zespołowi wypracować modelowe rozwiązanie, które mogłoby być wykorzystywane jako uniwersalna procedura postępowania w takich sprawach.

  Osiągnięte efekty

  Zespół zdecydował się rozwiązać problem konkretnej miejskiej ulicy, przy której niegdyś zasypano rowy retencyjne, spowalniające spływ wody.

  W planie opracowanym w ramach programu zawarto:

  •   mediacje z mieszkańcami w sprawie udrożnienia rowów i wsparcie ich w przeprowadzeniu koniecznych prac przy zaangażowaniu Straży Pożarnej (w trakcie);
  •   zagospodarowanie przyulicznej działki gminnej niecką, wprowadzenie nasadzeń zieleni niskiej i średniej w miejsce trawnika, zmiana nawierzchni chodnika na przepuszczalną.

  Od czasu wejścia zespołu do programu, każda zmiana infrastrukturalna w mieście przeprowadzana jest w zgodzie z dobrymi praktykami retencyjnymi. Przykładem stanowią dwa opracowywane obecnie projekty: chodnika na osiedlu domków jednorodzinnych z kostki farmerskiej oraz parkingu częściowo utwardzonego ażurami. Zmodyfikowane zostały też projekty finansowane z funduszy norweskich – dodano do nich rozwiązania retencyjne.

  Dowiadywaliśmy, że niektóre rzeczy da się zrobić, których my na przykład nie robimy albo nie próbowaliśmy.

  Dominik Janus

  Zielony Heimat,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Powietrze
  więcej
  Zielony Heimat
  20-50 tys. mieszkańców, Powietrze
  Zespół (od lewej): Michał Stokłosa, Kataryna Laska, Leszek Szejka, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Katarzyna Laska – managerka

  Leszek Szejka – pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, działacz lokalnych stowarzyszeń i Polskiego Alarmu Smogowego

  Michał Stokłosa – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, działacz lokalnych stowarzyszeń

  Wyzwania

  Zespół od lat działa na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Czerwionka-Leszczyny, gdzie wciąż żywa jest górnicza tradycja regionu. Pomimo działań edukacyjnych prowadzonych przez społeczników, nadal dużym problemem jest niska emisja z pieców węglowych. Zespół miał poczucie, że jego wysiłki nie przynosiły wystarczających efektów. Do programu zgłosił się z chęcią zmiany regulaminu gminnych dotacji do wymiany źródeł ciepła, gdzie wciąż dopuszcza się dofinansowanie nowych kotłów węglowych.

  Osiągnięte efekty

  W wyniku udziału w programie zespół przedefiniował swój cel. Chcą by zmiany w regulaminie dotacji były szersze, obejmowały wsparcie mieszkańców w poprawie efektywności energetycznej swoich domostw.  Do zmiany perspektywy przyczyniły się:

  • Uzyskanie technicznej wiedzy dotyczącej efektywności energetycznej, znaczenia audytów energetycznych oraz wykorzystania kamer termowizyjnych do śledzenia ubytków ciepła. Dzięki poznanym przykładom termomodernizacji zespół zdał sobie sprawę, że korzyści środowiskowe mogą iść w parze z korzyściami ekonomicznymi.
  • Zdobyta wiedza, rozmowy z innymi uczestnikami programu oraz warsztaty z komunikacji skłoniły zespół do zmiany przekazu, na taki w którym nacisk kładzie się na korzyści ekonomiczne płynące dla mieszkańców.
  • Warsztaty komunikacyjne oraz współpraca z innymi zespołami (m.in. samorządowcami), doprowadził do ponownego podjęcia rozmowów z burmistrzem, który przychylnie patrzył na propozycję nowego dokumentu dotyczącego gminnych dotacji.

  Społecznicy uzyskali dotację z programu CleanAirFund Krakowskiego Alarmu Smogowego na projekt “Łapiemy Smoga”. Sama idea powstała jeszcze przed przystąpieniem do Zielonego Lidera, ale wiedza zdobyta w programie sprawiła, że zespół położył duży nacisk na audyty energetyczne oraz problematykę termomodernizacji budynków.

  Podczas programu zespół zdobył również wiedzę dotyczącą błękitno-zielonej infrastruktury, której wdrażania wcześniej nie rozważał. Obecnie razem z zespołem Fundacją Sendzimira pracują nad projektem BZI w gminie.

  Tam była możliwość, by się poznać, zwyczajnie po prostu przy kawie pogadać. To ma ogromny wpływ na to, że budują się relacje. I mówimy o tym problemie, i utożsamiasz się, widzisz, że z tym problemem nie jesteś sam i że on funkcjonuje również gdzieś indziej. I budujesz taką społeczność, na której bazujesz, że faktycznie warto iść po tę zmianę.

  Michał Stokłosa

  NEWSLETTER
  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o tym, co robimy w Fundacji Sendzimira, zapisz się do newslettera.

  FUNDACJA SENDZIMIRA
  ul. Wiarusa 11/3
  32-087 Zielonki
  KRS 0000316743
  www.sendzimir.org.pl

  BIURO
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  +48 695 849 862
  office@sendzimir.org.pl

  © Fundacja Sendzimira 2022
  Realizacja: Bazinga