• pl
 • Misja programu

  „Zielony Lider” to roczny program,  który wspiera lokalnych liderów i liderki w działaniach na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

  Kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności osiągnęły już taką skalę, że stają się egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, wymagającym podjęcia zdecydowanych działań. Co więcej, ich znaczenie w najbliższych latach będzie tylko rosnąć. Kraje Unii Europejskiej odpowiedziały na te wyzwania nową strategią rozwojową, nazwaną Europejskim Zielonym Ładem. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest głęboka, prośrodowiskowa przebudowa gospodarki Unii Europejskiej, która – z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie – ma w ciągu trzech dekad stać się pierwszym obszarem neutralnym klimatycznie. Oznacza to szansę na przyciągnięcie do gmin i powiatów znacznych środków na zielone projekty i wsparcie zrównoważonego rozwoju lokalnego. Program „Zielony Lider” wspiera liderów i liderki, by tę szansę dobrze wykorzystali.

  WIĘCEJ
  Kto może zostać Zielonym Liderem?
  Program skierowany jest do liderów i liderek, które chcą i mogą wdrażać zmiany związane z ochroną środowiska i klimatu w swoich społecznościach.
  Poznaj uczestników i uczestniczki poprzednich edycji programu.
  LIDERZY I LIDERKI

  Chcą wymieniać się dobrymi praktykami, czerpać wzory od innych i stale rozwijać się, korzystając z nowych rozwiązań.

  Do uczestnictwa w programie zapraszamy trzyosobowe zespoły z gmin poniżej 150 tys. mieszkańców.

  Każdy zespół składa się z lidera lub liderki i dwóch osób, które lider(-ka) planuje zaangażować we wdrażanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

  Oferta programu
  Program oferuje e-learning, warsztaty stacjonarne i on-line, specjalistyczne doradztwo oraz wizyty studyjne. Wszystkie te elementy służą temu, by wypracowany przez każdy zespół plan działania był jak najlepszy, przygotowany do wdrożenia, ale też dobrze dostosowany do wymogów programów grantowych.
  Kurs e-learningowy

  Program rozpocznie kurs e-learningowy na platformie Moodle. Celem kursu jest wprowadzenie do tematyki zmian klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także zaprezentowanie problematyki każdej z trzech ścieżek tematycznych, tak by ułatwić uczestnikom wybór właściwej ścieżki na kolejnym etapie programu. W ramach e-learningu zespoły będą prowadzić wstępną diagnozę problemu, nad którym chcą pracować podczas warsztatów stacjonarnych. Jakość tej diagnozy, a także aktywność całego zespołu w trakcie e-learningu będą stanowić kryteria dostępu do skorzystania z pozostałych elementów programu.

  Warsztaty

  Spośród wszystkich zespołów, które ukończą e-learning, 18 zostanie zaproszonych do dalszej pracy w trakcie warsztatów. Podczas czterech zjazdów stacjonarnych oraz jednego spotkania on-line będą pracować warsztatowo, przy wsparciu doświadczonych ekspertów i ekspertek. W ramach każdej ścieżki uczestniczki i uczestnicy: przeprowadzą diagnozę problemu lokalnego, nad którym planują pracować w ramach programu, poznają inspirujące rozwiązania i dobre praktyki, wypracują plany działań, które mają doprowadzić do rozwiązania problemu lokalnego. Oprócz tego opracują plany działań dla swoich instytucji i organizacji, tak by stały się one bardziej zrównoważone. Będą także mierzyć się z barierami skutecznego wprowadzania zmiany w społecznościach lokalnych. Na koniec programu zespoły będą miały możliwość pokazać efekty swojej pracy w ramach programu, wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami oraz ekspertami.

  więcej

  Indywidualne doradztwo

  Każdy zespół będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia ekspertów dobranych pod kątem indywidualnych potrzeb i specyfiki wyzwania, nad którym pracuje w ramach programu. Wsparcie to może obejmować różnorodne działania, takie jak:

  • specjalistyczne poradnictwo np.: pomoc projektanta przy opracowaniu koncepcji błękitno-zielonej infrastruktury, projekt rekuperacji dla konkretnego budynku, konsultacje materiałów informacyjnych itp.
  • przeprowadzenie warsztatów partycypacyjnych z udziałem interesariuszy, przeprowadzenie szkolenia pogłębiającego wiedzę dla pracowników instytucji
  • doradztwo przy opracowaniu wniosku projektowego do konkretnego konkursu grantowego.
  Wizyty Studyjne

  Zespoły liderskie będą mieć możliwość ubiegania się w trybie konkursu o sfinansowanie kosztów trwającej do 4 dni zagranicznej lub krajowej wizyty studyjnej. Celem takiej wizyty będzie transfer innowacyjnych rozwiązań, nawiązanie współpracy z partnerami europejskimi, oraz w miarę możliwości, przygotowanie pomysłów na wspólne przedsięwzięcie pro-środowiskowe.

  Uczestnicy programu uzyskają wsparcie w pozyskaniu partnerów, znalezieniu polskich i zagranicznych dobrych praktyk i organizacji wyjazdów. Przewidywane jest przyznanie 6 grantów na zorganizowanie takich wizyt studyjnych.

  więcej

  Plan działania

  Efektem udziału w programie jest wypracowany przez każdy zespół plan działania, który może zostać zrealizowany w jego społeczności. Wszystkie elementy programu mają wesprzeć zespoły w tym, by ich plany działania były jak najlepsze i jak najbardziej realne do wdrożenia, ale też dobrze dostosowane do wymogów programów grantowych.

  Wsparcie dla absolwentów

  Osoby, które ukończą program mogą w kolejnych latach skorzystać z indywidualnego doradztwa dla zespołów oraz wizyt studyjnych. W programie kładziemy nacisk na networking pomiędzy absolwentami i absolwentkami oraz osobami uczestniczącymi w bieżącej edycji programu: spotykają się na zjazdach, wymieniają doświadczeniami i informacjami. W 2022 roku absolwentka „Zielonego Lidera” otrzymała bilet na studia MBA „Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną”.

  Harmonogram edycji 2024
  Woda i zieleń na wsiWoda i zieleń w mieścieEfektywność energetyczna
  26 czerwca-25 sierpnia 2024
  e-learning
  23-24 września 2024
  pierwszy zjazd
  23-24 października 2024
  drugi zjazd
  28-29 października 2024
  drugi zjazd
  21-22 października 2024
  drugi zjazd
  listopad 2024-marzec 2025
  doradztwo
  25-26 listopada 2024
  trzeci zjazd
  styczeń 2025
  warsztaty online
  styczeń-marzec 2025
  wizyty studyjne
  marzec 2025
  czwarty zjazd
  Korzyści z udziału w programie
  Uczestnicy i uczestniczki programu poszerzą wiedzę i umiejętności potrzebne do zaplanowania i przeprowadzenia działań na rzecz środowiska i klimatu w swoim otoczeniu.

  Przygotowanie do składania wniosków i pozyskiwania środków z Europejskiego Zielonego Ładu dla swojej społeczności lokalnej

  Umiejętność rozmowy z różnymi interesariuszami o kwestiach ochrony środowiska i klimatu

  Znajomość dobrych praktyk zrównoważonego funkcjonowania instytucji i organizacji wydarzeń i wiedza, jak je wdrożyć

  Sieciowanie pomiędzy uczestnikami oraz ekspertami

  NEWSLETTER
  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o tym, co robimy w Fundacji Sendzimira, zapisz się do newslettera.

  FUNDACJA SENDZIMIRA
  ul. Wiarusa 11/3
  32-087 Zielonki
  KRS 0000316743
  www.sendzimir.org.pl

  BIURO
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  +48 695 849 862
  office@sendzimir.org.pl

  © Fundacja Sendzimira 2022
  Realizacja: Bazinga