• pl
 • LIDERZY I LIDERKI

  Liderzy i liderki

  Siłą programu jest zróżnicowanie uczestników i uczestniczek. Sprawdź, gdzie działają, kim są, a przede wszystkim co robią Zieloni Liderzy. Możesz też filtrować zespoły wybierając jedną ze ścieżek programu:

  • WODA czyli lokalna retencja i przeciwdziałanie suszy
  • ODPADY czyli zrównoważona gospodarka odpadami
  • POWIETRZE czyli poprawa jakości powietrza i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych
  • Ścieżka

  • Wielkość gminy

  • Edycja

  Drzewica

  Ełk

  Inicjatywa Las Młochowski

  LGD Kłodzka Wstęga Sudetów

  Skawina

  Szydłowiec

  Zakopane

  Zielony Heimat

  Drzewica,
  poniżej 20 tys. mieszkańców,
  Powietrze
  więcej
  Drzewica
  poniżej 20 tys. mieszkańców, Powietrze
  Zespół (od lewej): Dominik Niemirski, Beata Wołonkiewicz, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Dominik Niemirski – zastępca burmistrza
  Mariusz Skrętowski – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji
  Beata Wołonkiewicz – inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych

  Wyzwania

  Drzewica boryka się z zanieczyszczeniami powietrza, pochodzącymi z palenisk domowych. Proces wymiany źródeł ciepła w gminie zachodzi bardzo powoli. Urząd Miasta rozpoczął realizację własnego programu finansującego wymianę źródeł ciepła, obsługuje również program „Czyste Powietrze”. Zespół zgłosił się do programu, aby wypracować plan komunikacji z mieszkankami i mieszkańcami, przyspieszający proces zmiany palenisk na mniej emisyjne.

  Osiągnięte efekty

  Drzewica rozwinęła komunikację z mieszkańcami, dzięki czemu – mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, udaje się realizować programy wymiany źródeł ciepła i energii:

  • gmina jest obecna ze swoim stoiskiem informacyjnym na większości lokalnych wydarzeń. Działania promocyjne odbywają się kilka razy w miesiącu. Urząd zaczął współpracować z organizacjami pozarządowymi przy organizacji akcji edukacyjnych;
  • w urzędzie powstał punkt informacyjno-konsultacyjny, prowadzący kompleksowe, doradztwo, dotyczące wymiany pieców od złożenia wniosku do rozliczenia;
  • zamontowano instalacje fotowoltaiczne w placówkach oświatowych na terenie gminy;
  • gmina pracuje nad Strategią Rozwoju do 2030. Jednym z trzech celów strategicznych jest „poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy z poszanowaniem ładu przestrzennego oraz zachowaniem lokalnej bioróżnorodności”, w celach operacyjnych znalazła się edukacja ekologiczna, adaptacja do zmian klimatu i wzrost efektywności energetycznej.

  Gmina planuje uruchomienie w 2023 r. programu grantowego dla mieszkańców na działania ekologiczne.

  (…) dyskusje z samorządowcami po Zielonym Liderze są zupełnie inne, bo (…) dysponujemy pewną wiedzą, pewnymi doświadczeniami, pewnymi praktykami, które gdzieś się już sprawdziły, zostały wykonane i możemy śmiało mówić (…): słuchajcie to jest bardzo ważne i skupiamy się teraz na tym. Nie byłoby tak gdyby nie Zielony Lider.

  Dominik Niemirski

   

  Ełk,
  50 -100 tys. mieszkańców,
  Powietrze
  więcej
  Ełk
  50 -100 tys. mieszkańców, Powietrze
  Skład zespołu

  Tomasz Andrukiewicz – prezydent
  Aneta Hołownia – kierowniczka Referatu Ochrony Środowiska i Energii
  Cezary Winkler – naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego

  Wyzwania

  Zespół przyszedł do programu, aby przygotować się do stworzenia Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu (MPS), w którym miasto chciało określić cele i kierunki działań w zakresie gospodarki przestrzennej, zarządzania zielenią, ochrony powietrza i gospodarki wodnej w mieście. Dodatkową motywacją była potrzeba poznania dobrych praktyk w tych obszarach. 

  Osiągnięte efekty

  W efekcie udziału w programie:

  • opracowano uchwałę intencyjną, przyjętą przez Radę Miasta, uruchamiającą prace nad MPA. Powołano zespół roboczy odpowiedzialny za przygotowanie planu oraz zabezpieczono środki w budżecie. Prace zostały wstrzymane do czasu zakończenia przez właściwe ministerstwo nowych wytycznych w randze ustawowej dla tych dokumentów;
  • zmodyfikowano założenia gminnego programu wymiany źródeł ciepła. Dzięki zdobytej wiedzy w programie zlikwidowano możliwość dofinansowania pieców na ekogroszek.

  Dodatkowo, w oparciu o wiedzę pozyskaną w czasie programu, miasto na bieżąco wprowadza dobre praktyki związane z dbaniem o zieleń; prowadzone są kampanie edukacyjne (w tym dotyczące utrzymania zieleni, segregacji odpadów i utylizacji elektrośmieci); w przestrzeni miasta pojawiły się zielone miejsca parkingowe; pozyskano środki na termomodernizację budynków publicznych i przebudowę oświetlenia ulicznego, przyspieszono zakup autobusów elektrycznych.  

  My też dostrzegamy zmiany w klimacie, które mają negatywny wpływ na wszystkich. I chcieliśmy (…) czegoś się dowiedzieć na temat zmian klimatu. (…) wiedzieliśmy, że chcemy konkretów, ale chcieliśmy więcej informacji, wiedzy na temat zmian klimatu. Wsparcia ekspertów. No ale przede wszystkim zobaczyć jak [działają] w innych częściach Polski, (…), czerpać z dobrych praktyk, bo nie ukrywam, że dobre praktyki oprócz wsparcia eksperckiego są bardzo ważnym elementem uczenia się.

  Tomasz Andrukiewicz

  Inicjatywa Las Młochowski,
  poniżej 20 tys. mieszkańców,
  Powietrze
  więcej
  Inicjatywa Las Młochowski
  poniżej 20 tys. mieszkańców, Powietrze
  Zespół (od lewej): Maria Wróblewska, Mikołaj Krasowski, fot. Judyta Łuczyńska
  Skład zespołu

  Maria Wróblewska – aktywistka w  „Inicjatywa Las Młochowski”

  Mikołaj Krasowski – aktywista w „Inicjatywa Las Młochowski”

  Wyzwania

  Celem ILM jest kompleksowa ochrona Lasu Młochowskiego przed wycinką, uwzględniająca w maksymalnym stopniu interesy mieszkańców. Wchodząc do programu zespół chciał zderzyć własną, aktywistyczną perspektywy na problem z perspektywą zewnętrzną, przede wszystkim osób reprezentujących władze lokalne. Potrzebował również wybrać (lub opracować nowe) kierunki działania, które mogą w największym stopniu przełożyć się na efekt w postaci ustanowienia ochrony dla lasu.

  Osiągnięte efekty

  Zespół stworzył plan działania obejmujący zarówno kontynuację już podjętych inicjatyw, jak i rozpoczęcie nowych. Do najważniejszych, nowych pomysłów należy plan realizacji badania społecznego, które pozwoli wielowymiarowo pokazać wartość lasu. Aktualnie, grupa wspólnie z wykonawcą pracuje nad ostateczną koncepcją i metodologią.

  Zespół przygotował i złożył do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych petycję w sprawie wycinki w głównym kompleksie Lasu Młochowskiego od strony Karolina. Petycję podpisało ok. 1700 osób. Pierwszymi sygnatariuszami petycji byli uczestnicy „Zielonego Lidera”.  

  Inne, zaplanowane działanie to leśny okrągły stół, w którym do rozmowy o przyszłości Lasu Młochowskiego zostaną zaproszeni różni interesariusze. Już teraz zespół buduje coraz lepsze relacje z przedstawicielami władz samorządowych.

  Podjęte działania doprowadziły bezpośrednio do wstrzymania przez Lasy Państwowe najbliższej wycinki oraz przedstawienia nowej, okrojonej propozycji. Pierwotny plan zakładał wycięcie 2,47 ha lasu, nowy plan zakłada 0,93 ha jako cięcia zupełne, 0,85 ha jako cięcia częściowe i 0,69 ha bez cięć. Inicjatywa kontynuuje rozmowy dotyczące tej wycinki i dąży do ograniczenia planu wyłącznie do cięć pielęgnacyjnych.

  Doradztwo

  W ramach doradztwa zespół spotkał się z ekspertem ds. obszarów chronionych i gospodarki leśnej oraz specjalistami z zakresu partycypacji społecznej, którzy pomogli wybrać kierunki działania.

  Wizyta studyjna

  Zespół spotkał się z Ruchem Ratujmy Las Mokrzański, by podzielić się doświadczeniami walki z wycinką lasów, omówić metody pobudzania społecznej aktywności oraz prowadzenia dialogu z nadleśnictwem i lokalnym samorządem.

  Doceniam bardzo duże zaangażowanie i profesjonalizm ze strony organizatorów, bo wiele rzeczy było fajnie przemyślanych. Patrząc na inne programy, w których uczestniczyłem, ten był bardzo dojrzale zrobiony.

  Mikołaj Krasowski

  A co Maria sądzi o programie? Zobacz film:

  LGD Kłodzka Wstęga Sudetów,
  poniżej 20 tys. mieszkańców,
  Powietrze
  więcej
  LGD Kłodzka Wstęga Sudetów
  poniżej 20 tys. mieszkańców, Powietrze
  Skład zespołu

  Sylwia Mielczarek – prezeska LGD Kłodzka Wstęga Sudetów
  Kazimierz Szkudlarek – pracownik LGD Kłodzka Wstęga Sudetów
  Agnieszka Rygielska – pracownica LGD Kłodzka Wstęga Sudetów

  Wyzwania

  Głównymi problemami, z którymi zespół chciał zmierzyć się w trakcie  programu były: zanieczyszczenie powietrza w regionie o charakterze uzdrowiskowym, rosnące ubóstwo energetyczne oraz brak zaangażowania zarówno władz samorządowych jak i społeczności lokalnej. Ważne było także zainicjowanie lokalnie debaty na rzecz neutralności klimatycznej.

  Osiągnięte efekty

  Dzięki uczestnictwu w programie, zespół podjął szereg działań:

  • zainicjował i przeprowadził pięć lokalnych narad na temat klimatu dla Ziemi Kłodzkiej, w których udział wzięli mieszkańcy i mieszkanki, osoby z samorządu, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Dla podtrzymania lokalnej komunikacji, na jednym z portali społecznościowych utworzył grupę „Ziemia Kłodzka dla Klimatu”;
  • uruchomił proces, w wyniku którego pod koniec września 2022 r. 11 gmin sygnowało „Porozumienie na Rzecz Klimatu i Energii”  – czyli wyrażenie woli działania na rzecz neutralności klimatycznej. Porozumienie jest pierwszym krokiem do przyjęcia spersonalizowanych planów działań gminnych, na które Lokalna Grupa Działania (LGD) ma zarezerwowane środki w wysokości 500 tys. zł;
  • rozpoczął realizację pilotażowego programu utworzenia 11 spółdzielni energetycznych, dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.

  Obecnie Zespół jest w trakcie przygotowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla swojej LGD. Udział w programie miał duży wpływ na jej planowany kształt.

  Doradztwo

  W ramach doradztwa zespół:

  Wizyta studyjna

  We wrześniu 2021 r. zespół odwiedził Belgię. Uczestnicy wizyty studyjnej, zgłębili wiedzę w temacie powstawania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Przeczytaj relację z wizyty.

  Przez nasze debaty i nasze działania, przez to co robimy, to coś tam się otwiera pomału i widać, że trzeba się tym zająć i już nie ma wyjścia. Jeżeli chce się pozyskiwać też środki, na te upragnione inwestycje w gminach, te twarde projekty, no to trzeba też ten temat ogarnąć.

  Sylwia Mielczarek

  Skawina,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Powietrze
  więcej
  Skawina
  20-50 tys. mieszkańców, Powietrze
  Zespół (od lewej): Grzegorz Horwacik, Sabina Paciorek, Tomasz Ożóg, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Sabina Paciorek – kierowniczka Referatu Efektywności Energetycznej

  Grzegorz Horwacik – kierownik Wydziału Ochrony Powietrza 

  Tomasz Ożóg – zastępca burmistrza

  Wyzwania

  Zespół zgłosił się do programu z pomysłem na poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej poprzez lepszy monitoring zużycia energii oraz przeprowadzenia inwestycji zwiększających efektywność energetyczną. Pomysł polegał na tym, by (inaczej niż to miało miejsce wcześniej), decyzje inwestycyjne podejmować w oparciu o dane i monitorować efekty podjętych działań. Wyzwanie polegało m.in. na tym, żeby mądrze decydować o dalszych inwestycjach w budynkach, w których „najbardziej oczywiste” prace termomodernizacyjne, takie jak ocieplenie ścian czy wymiana stolarki okiennej, zostały już kiedyś wykonane.

  Osiągnięte efekty

  Dzięki pracy w mniejszych grupach pod okiem eksperta ścieżki, a także czasowi na rozmowy wewnątrz zespołu, udało się nakreślić konkretne kroki do realizacji celu. Te kroki to m.in. stworzenie zautomatyzowanego systemu monitoringu zużycia różnych rodzajów energii (elektrycznej, cieplnej) w BUP z wykorzystaniem narzędzia już wcześniej posiadanego przez gminę; rejestracja spółdzielni energetycznej; wykonanie audytów energetycznych we współpracy z osobami administrującymi poszczególnymi budynkami; wybór i realizacja optymalnych inwestycji; dalszy monitoring uzyskanych oszczędności i sposobów użytkowania budynku.

  Zmiana względem pierwotnego pomysłu polega na większym uwzględnieniu roli osób na co dzień administrujących budynkami jako ważnych dla powodzenia projektu. 

  Wszystkie elementy planu są obecnie realizowane. Zespołowi udało się zabezpieczyć w budżecie gminy środki własne w wysokości 900 tys. zł na realizację projektu w kolejnym roku. Udało się również doprowadzić do utworzenia nowego zadania budżetowego „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, które będzie wpisane w wieloletnią prognozę finansową.

  Doradztwo

  W ramach doradztwa zespół:

  • spotkał się z szefem spółdzielni energetycznej, by określi możliwości uruchomienia spółdzielni na terenie gminy,
  • wymienił doświadczeniami z urzędnikami z Rybnika,
  • skorzystał z konsultacji w sprawie inwestycji w rekuperację i pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy,
  • otrzymała wsparcie ekspertki (wykład wprowadzający) oraz facylitatorki (prowadzenie) w trakcie warsztatów dla radnych i mieszkańców dotyczących  opracowania planu adaptacji do zmian klimatu.
  Wizyta studyjna

  Zespół ze Skawiny wraz z zespołami z Izabelina i Niepołomic wybrał się do Enköping w Szwecji. O szczegółach tej wizyty można przeczytać w relacji z tej wizyty.

  Ta wymiana doświadczeń jest cenna, czasami nie ma sensu wybijać okna, jak są drzwi otwarte. Większość samorządów czy nawet organizacji pozarządowych czasami nawet nie wie, że ten problem gdzieś ktoś tam na drugim końcu Polski już rozwiązał albo ma na to fajny sposób, jak to zrobić.

  Sabina Paciorek

  Posłuchaj, jak Tomasz ocenia udział w programie:

  Szydłowiec,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Powietrze
  więcej
  Szydłowiec
  20-50 tys. mieszkańców, Powietrze
  Zespół (od lewej): Marek Koniarczyk, Wiktoria Nowocień, Piotr Warso, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Marek Koniarczyk – radny, członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  Wiktoria Nowocień – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu, przedstawicielka organizacji pozarządowych 

  Piotr Warso – członek zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Polska 2050

  Wyzwania

  Szydłowiec jest gminą, która od lat zmaga się  zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym niską emisją z domów prywatnych. Zespół powstał się na potrzebę programu, gdy lider zaprosił przedstawicieli różnych środowisk, by zjednoczyć się w walce o czyste powietrze. W momencie rozpoczęcia programu, zespół miał wiele pomysłów na działania, a za główny cel postawił sobie zmniejszenie wskaźników zanieczyszczenia powietrza o 20% do 2024 roku.

  Osiągnięte efekty

  Efektem udziału w programie była chęć dalszej współpracy i założenia stowarzyszenia „Zielona Gmina Szydłowiec”. Zespół wypracował 3-letni plan działań, który zakłada m.in.:

  • Zwiększenie terenów zielonych (dzięki budżetowi obywatelskiemu),
  • Stworzenie gminnego Alertownika do anonimowego zgłaszania nieprzepisowego palenia w piecu,
  • Uruchomienie stypendium miejskiego dla osób aktywnych w polu ekologii,
  • Dołączenie do akcji „Karny Kopciuch” wraz z uruchomieniem patroli środowiskowych,
  • Uruchomienie mobilnego ekodoradcy wspierającego mieszkańców w dbaniu o jakość powietrza,
  • Wymianę kopciuchów – co najmniej 100/rok,
  • Utrzymanie dróg gminnych ograniczające niską emisję,
  • Budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

  Zespół poszerzył swoją wiedzę w zakresie działania biogazowni, które sprawdzają się w gminach wielkości Szydłowca. Dowiedział się od innych zespołów o takich akcjach społecznych jak: “Karny Kopciuch” czy “Mobilne płuca”. Już w trakcie programu postanowił skontaktować się z Alarmem Smogowym i zamówić “Mobilne płuca” do swojej gminy.

  Lider zespołu rozpoczął starania o zabezpieczenie w budżecie gminy środków w kwocie 100 tys. zł na finansowanie wybranych działań z planu opracowanego w programie „Zielony Lider”.

  Doradztwo

  Bardzo dużo dla nas wniosło też takie indywidualne spotkanie, na którym ten nasz szeroki program mogliśmy omówić. […] Ta rozmowa nam bardzo wiele pomogła ze względu na to, że gdzieś tam dostrzegliśmy to, co w jakiś sposób możemy rozwinąć. [Oraz] to, gdzie tam, powiedzmy, mam małe szanse powodzenia.

  Marek Artur Koniarczyk

  Ten program pozwolił mi to wszystko zebrać właśnie do naszego projektu i jeszcze gdzieś poukładał mi pewną wiedzę co do tego, w jaki sposób możemy to zrobić.

  Marek Artur Koniarczyk

  Zakopane,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Powietrze
  więcej
  Zakopane
  20-50 tys. mieszkańców, Powietrze
  Zespół (od lewej): Włądysław Bętkowski, Jolanta Sitarz-Wójcicka, Tomasz Filar, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Jolanta Sitarz-Wójcicka – aktywistka Zakopiańskiego Alarmu Smogowego
  Tomasz Filar – zastępca burmistrza
  Władysław Bętkowski – przewodnik tatrzański

  Wyzwania

  Zakopane od lat mierzy się z problemem smogu. Jego główną przyczyną są wysokoemisyjne instalacje grzewcze oraz złej jakości paliwo wykorzystywane do opału. Zespół wszedł do programu z konkretnym pomysłem adresującym ten problem – rozbudową sieci geotermalnej istniejącej na terenie Podhala i podłączenie do niej mieszkańców Zakopanego.

  Osiągnięte efekty

  Zespołowi udało się połączyć ze sobą trzech aktorów: Geotermię Podhalańską, miasto Zakopane oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚIGW). Dzięki temu:

  • Geotermia potwierdziła, że rozbudowa sieci (dodanie nowych przyłączy) jest możliwe i wykazała gotowość do udziału w projekcie; 
  • uzyskano w NFŚIGW potwierdzenie dostępności funduszy na realizację projektu oraz deklarację o gotowości do jego sfinansowania;
  • do projektu dołączyły się nowe gminy (Poronin, Biały Dunajec, Bańska Niżna), dzięki czemu jego skala zwiększyła się dwukrotnie;
  • wspólnie z miastem Zakopane przygotowano projekt (opis projektu), który stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie. 

  Projekt obecnie czeka na złożenie (dane z września 2022 r.). Liderka zespołu planuje prace nad przygotowaniem planu klimatycznego dla Zakopanego. Ma on zawierać cele dla miasta związane z redukcją emisyjności (m.in. likwidację „kopciuchów”). Miasto wyraziło chęć współpracy nad planem.

  Doradztwo

  W ramach doradztwa zespół uczestniczył w warsztatach z zakresu komunikacji z mieszkańcami.

  Kończymy program Zielony Lider uzbrojeni w wiedzę, nowe umiejętności i jeszcze większy zapał do działań! To, czego się tutaj nauczyliśmy, to nie teoria. To broń! 🙂

  Jolanta Sitarz-Wójcicka

  Co Władek i Jola sądzą o programie? Zobacz film:

  Zielony Heimat,
  20-50 tys. mieszkańców,
  Powietrze
  więcej
  Zielony Heimat
  20-50 tys. mieszkańców, Powietrze
  Zespół (od lewej): Michał Stokłosa, Kataryna Laska, Leszek Szejka, fot. Agata Kubis
  Skład zespołu

  Katarzyna Laska – managerka

  Leszek Szejka – pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, działacz lokalnych stowarzyszeń i Polskiego Alarmu Smogowego

  Michał Stokłosa – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej, działacz lokalnych stowarzyszeń

  Wyzwania

  Zespół od lat działa na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Czerwionka-Leszczyny, gdzie wciąż żywa jest górnicza tradycja regionu. Pomimo działań edukacyjnych prowadzonych przez społeczników, nadal dużym problemem jest niska emisja z pieców węglowych. Zespół miał poczucie, że jego wysiłki nie przynosiły wystarczających efektów. Do programu zgłosił się z chęcią zmiany regulaminu gminnych dotacji do wymiany źródeł ciepła, gdzie wciąż dopuszcza się dofinansowanie nowych kotłów węglowych.

  Osiągnięte efekty

  W wyniku udziału w programie zespół przedefiniował swój cel. Chcą by zmiany w regulaminie dotacji były szersze, obejmowały wsparcie mieszkańców w poprawie efektywności energetycznej swoich domostw.  Do zmiany perspektywy przyczyniły się:

  • Uzyskanie technicznej wiedzy dotyczącej efektywności energetycznej, znaczenia audytów energetycznych oraz wykorzystania kamer termowizyjnych do śledzenia ubytków ciepła. Dzięki poznanym przykładom termomodernizacji zespół zdał sobie sprawę, że korzyści środowiskowe mogą iść w parze z korzyściami ekonomicznymi.
  • Zdobyta wiedza, rozmowy z innymi uczestnikami programu oraz warsztaty z komunikacji skłoniły zespół do zmiany przekazu, na taki w którym nacisk kładzie się na korzyści ekonomiczne płynące dla mieszkańców.
  • Warsztaty komunikacyjne oraz współpraca z innymi zespołami (m.in. samorządowcami), doprowadził do ponownego podjęcia rozmowów z burmistrzem, który przychylnie patrzył na propozycję nowego dokumentu dotyczącego gminnych dotacji.

  Społecznicy uzyskali dotację z programu CleanAirFund Krakowskiego Alarmu Smogowego na projekt “Łapiemy Smoga”. Sama idea powstała jeszcze przed przystąpieniem do Zielonego Lidera, ale wiedza zdobyta w programie sprawiła, że zespół położył duży nacisk na audyty energetyczne oraz problematykę termomodernizacji budynków.

  Podczas programu zespół zdobył również wiedzę dotyczącą błękitno-zielonej infrastruktury, której wdrażania wcześniej nie rozważał. Obecnie razem z zespołem Fundacją Sendzimira pracują nad projektem BZI w gminie.

  Tam była możliwość, by się poznać, zwyczajnie po prostu przy kawie pogadać. To ma ogromny wpływ na to, że budują się relacje. I mówimy o tym problemie, i utożsamiasz się, widzisz, że z tym problemem nie jesteś sam i że on funkcjonuje również gdzieś indziej. I budujesz taką społeczność, na której bazujesz, że faktycznie warto iść po tę zmianę.

  Michał Stokłosa

  NEWSLETTER
  Jeśli chcesz otrzymywać informacje o tym, co robimy w Fundacji Sendzimira, zapisz się do newslettera.

  FUNDACJA SENDZIMIRA
  ul. Wiarusa 11/3
  32-087 Zielonki
  KRS 0000316743
  www.sendzimir.org.pl

  BIURO
  ul. Mokotowska 46a lok. 25
  00-543 Warszawa
  +48 695 849 862
  office@sendzimir.org.pl

  © Fundacja Sendzimira 2022
  Realizacja: Bazinga